PL   EN

AS1
pict

Aktualności

Legislacja w uczelni wyższej – teoria a praktyka

Legislacja w uczelni wyższej – teoria a praktyka

O ile nie ma wątpliwości, że do aktów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustaw i rozporządzeń, zastosowanie znajdują "Zasady techniki prawodawczej", stanowiące załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283), to stosowanie tych zasad w praktyce do aktów prawa wewnętrznego nie jest jednak takie oczywiste i powszechne w użyciu przez prawników wewnętrznych.

Więcej
2023-08-08

Ostatnia szansa na doktorat na „starych” zasadach

Ostatnia szansa na doktorat na „starych” zasadach

Studia doktoranckie, zgodnie z art. 279 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 będą prowadzone na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Więcej
2021-02-02

Postępowanie administracyjne w szkołach doktorskich

Doktoranci

Od 1 października 2019 r. szkoły doktorskie zastąpiły dotychczas istniejące studia doktoranckie. Jest to efekt wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce („PSWN”), która dokonała głębokich zmian organizacyjnych w kształceniu na poziomie doktorskim zarówno w uczelniach, instytutach naukowych PAN, instytutach badawczych, jak i instytutach międzynarodowych.

Więcej
2020-12-09

Z dniem 1 stycznia 2019 roku rozpoczęła swą działalność nowa uczelnia publiczna - Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

Z dniem 1 stycznia 2019 roku rozpoczęła swą działalność nowa uczelnia publiczna - Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

Członek naszego zespołu – Emilia Witkowska-Grabias – w drugiej połowie 2018 r. aktywnie uczestniczyła w pracach zespołu powołanego do utworzenia nowej uczelni publicznej Służby Więziennej – Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Więcej
2019-02-03

Incydentalne przypadki tożsamego głosowania przez akcjonariuszy a działanie w porozumieniu

Incydentalne przypadki tożsamego głosowania przez akcjonariuszy a działanie w porozumieniu

Budzącą wiele wątpliwości w praktyce obrotu jest kwestia, czy zawarcie umowy pakietowej sprzedaży akcji spółki publicznej oraz incydentalne przypadki tożsamego głosowania przez akcjonariuszy na poszczególnych walnych zgromadzeniach spółki mogą być traktowane jako porozumienie akcjonariuszy w świetle art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 – tekst jednolity ze zmianami, zwanej dalej "Ustawą").

Więcej
2019-02-03

Ochrona pracodawcy a nieprecyzyjna klauzula zakazu konkurencji

Ochrona pracodawcy a nieprecyzyjna klauzula zakazu konkurencji

Ważnym z punktu widzenia pracodawcy zagadnieniem jest precyzyjne określenie zakresu zakazu konkurencji ustanowionego w klauzuli konkurencyjnej, ponieważ po ustaniu stosunku pracy były pracownik nie jest objęty obowiązkiem dbałości o dobro zakładu pracy, dookreślającym zakres pracowniczych obowiązków. W przypadku ogólnikowego określenia zakresu zakazu konkurencji może powstać wątpliwość, czy były pracownik związany jest zakazem konkurencji tylko w tej dziedzinie działalności pracodawcy, w której posiada szczególnie ważne informacje, czy też zobowiązany jest do powstrzymania się od konkurencji we wszelkich sferach aktywności byłego pracodawcy. 

Więcej
2019-01-08

Warunki wejścia w życie regulaminu wynagradzania

Warunki wejścia w życie regulaminu wynagradzania

Kwestia dotycząca czasu oraz sposobu wejścia w życie regulaminu wynagradzania pozornie jest zagadnieniem niewymagającym dodatkowej wykładni. Jednakże z uwagi na dosyć ogólne brzmienie dyspozycji art. 772 § 6 Kodeksu pracy, stanowiącej że Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, w praktyce może rodzić pewne wątpliwości interpretacyjne.

Więcej
2018-11-19
Zamknij